Zapra­sza­my na Wiel­kie 2 — dnio­we Otwar­cie ZOO Mar­ket na któ­rym nie może zabrak­nąć tak­że stre­fy winy­lo­wej!

Ze swo­imi kolek­cja­mi poja­wią się:
Black Mar­ket
Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl
Winyl Mar­ket

Poza pły­ta­mi winy­lo­wy­mi na ZOO Mar­ke­cie znaj­dzie­cie też sta­ro­cie, owo­ce, świe­że i wędzo­ne ryby, biżu­te­rię, meble, ręko­dzie­ło, rze­mieśl­ni­ków, kwia­ty, boga­tą ofer­tę ubrań vin­ta­ge i wiele innych! 

Zapra­sza­my codzien­nie od 12:00 do 17:00

Wstęp dar­mo­wy!

ZOO Mar­ket
Al. Soli­dar­no­ści 55 (wjazd samo­cho­dem od ul. Flo­riań­skiej)