Record Sto­re Day jest mię­dzy­na­ro­do­wym świę­tem nie­zrze­szo­nych skle­pów muzycz­nych oraz wydaw­ców. Jest to dzień dla ludzi, któ­rzy two­rzą świat nie­za­leż­nych skle­pów muzycz­nych — pra­cow­ni­ków , klien­tów , dys­try­bu­to­rów oraz djów i arty­stów aby wspól­nie świę­to­wać uni­kal­ną kul­tu­rę “Local Records Sto­re” i ich szcze­gól­ną rolę jaką odgry­wa­ją w swo­ich lokal­nych spo­łecz­no­ściach .

Pierw­sza edy­cja Record Sto­re Day odby­ła się w 2007 roku w skle­pie Raspu­tin Music w San Fran­ci­sco, kie­dy to kil­ku wła­ści­cie­li nie­wiel­kich skle­pów pły­to­wych zde­cy­do­wa­ło się zor­ga­ni­zo­wać świę­to pro­mu­ją­ce nie­za­leż­ne skle­py pły­to­we oraz całą kul­tu­rę naby­wa­nia i słu­cha­nia muzy­ki z winy­la.  Pod­czas inau­gu­ra­cji spe­cjal­ny mini­kon­cert zagra­ła Metal­li­ca. Dziś świę­to obcho­dzo­ne jest nie­mal na całym świe­cie.

RSD to oka­zja do spo­tkań, kon­cer­tów, poka­zów fil­mo­wych, jed­nak przede wszyst­kim jest to spe­cjal­ny czas dla kolek­cjo­ne­rów płyt winy­lo­wych, dla któ­rych spe­cjal­nie na Record Sto­re Day wyda­wa­nych jest spo­ro zarów­no ofi­cjal­nych jak i nie­ofi­cjal­nych wydaw­nictw pły­to­wych. Część z nich to pre­mie­ry, część limi­to­wa­ne edy­cje.  Co roku RSD ma też swo­je­go spe­cjal­ne­go amba­sa­do­ra, peł­ni­li tę rolę już Jack Whi­te, Iggy Pop, lider zespo­łu Foo Figh­ters Dave Grohl oraz Metal­li­ca.

W War­sza­wie Record Sto­re Day obcho­dzo­ny jest w róż­nych miej­scach. Naj­pierw na podwór­ku przy legen­dar­nym skle­pie z winy­la­mi Side­One na Chmiel­nej, potem w Sztu­kach i Sztucz­kach, na pla­cu Defi­lad, w klu­bie Miłość na ul.Kredytowej, a ostat­nio w muzeum POLIN. Wśród wystaw­ców są zarów­no nie­za­leż­ne skle­py i wytwór­nie muzycz­ne, pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy, ale rów­nież duże ofi­cy­ny pły­to­we. Pod­czas zaku­pów i roz­mów moż­na usły­szeć sety didżej­skie gra­ne przez arty­stów bio­rą­cych udział w RSD, impre­za wzbo­ga­co­na jest też o inne atrak­cje, m.in. kon­cer­ty, a tak­że muzycz­ne wysta­wy, warsz­ta­ty i pro­jek­cje fil­mo­we.

Udział winy­li w ogól­nej sprze­da­ży nośni­ków muzycz­nych ma corocz­nie olbrzy­mią dyna­mi­kę wzro­stu — w 2015 roku wzrost sprze­da­ży płyt winy­lo­wych zwięk­szył się w Pol­sce o 50% wzglę­dem roku poprzed­nie­go i wyniósł aż 12 mln zł. W 2015 roku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych arty­ści zaro­bi­li na sprze­da­ży czar­nych krąż­ków wię­cej niż na publi­ko­wa­niu muzy­ki w inter­ne­to­wym ser­wi­sie YouTu­be .