Kolej­na edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go świę­ta pro­mu­ją­ce­go nie­za­leż­ne skle­py pły­to­we oraz całą kul­tu­rę winy­lo­wą odbę­dzie się 22 i 23.04.2017 r. w Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN. Part­ne­rem muzycz­nym wyda­rze­nia jest T‑Mobile Elec­tro­nic Beats.

Będzie to naj­więk­sza oraz naj­bar­dziej atrak­cyj­na jak dotąd edy­cja tego wyda­rze­nia w Pol­sce. Pod­czas dwu­dnio­wych obcho­dów Record Sto­re Day w War­sza­wie będzie moż­na nie tyl­ko kupić pły­tę winy­lo­wą, ale rów­nież prze­słu­chać ją w stre­fie odsłu­cho­wej, umyć przy pomo­cy myj­ki do płyt oraz zaku­pić akce­so­ria im dedy­ko­wa­ne.

Poza tym cze­ka na Was wie­le innych atrak­cji takich jak : kon­cer­ty, show­ca­sy, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi gość­mi z kra­ju i zza gra­ni­cy, pro­jek­cje filmo­we oraz wysta­wy.

Zadba­my tak­że o naj­młod­szych – powsta­nie spe­cjal­na stre­fa dla dzie­ci !

W sobo­tę, 22 kwiet­nia, odbę­dzie się rów­nież hucz­ne, ofi­cjal­ne after­par­ty Record Sto­re Day War­saw w jed­nym z war­szaw­skich klu­bów.

Record Sto­re Day War­saw 2017 odby­wa się pod auspi­cja­mi nowej ini­cja­ty­wy o nazwie Popro­stu Kul­tu­ra.

Facebook.com/Record Sto­re Day War­saw 2017