Tego­rocz­ną edy­cję Record Sto­re Day War­saw cele­bru­je­my przez cały week­end 21 i 22 kwiet­nia, w cen­trum kul­tu­ral­nym  Mała War­sza­wa (daw­na Fabry­ka Trzci­ny).

Od godzi­ny 11:00 zapra­sza­my na tar­gi muzycz­ne, na któ­rych będzie­cie mogli wybie­rać spo­śród sze­ro­kiej ofer­ty ponad 40 wystaw­ców z całej Pol­ski — skle­pów pły­to­wych, wytwór­ni muzycz­nych i nie­za­leż­nych wystaw­ców. Poja­wią się też goście z UK:  On the Cor­ner — label roku 2017 wg Gil­le­sa Peter­so­na (BBC 6, Worl­dwi­de FM) oraz Lanqu­idi­ty.

Ponad­to: poka­zy sprzę­tu i akce­so­riów do winy­li, dj-sety i show­ca­sy, pro­jek­cje fil­mo­we, spo­tka­nia i pane­le dys­ku­syj­ne oraz wysta­wa wyjąt­ko­wych okła­dek płyt autor­stwa Rosła­wa Szay­bo i Sta­ni­sła­wa Zagór­skie­go — pol­skich gra­fi­ków świa­to­wej sła­wy, któ­rzy two­rzy­li okład­ki m.in. dla: Janis Joplin, Boba Mar­leya, Judas Priest, The Clash, Are­thy Fran­klin czy Mile­sa Davi­sa.

Wyda­rze­nia­mi towa­rzy­szą­cy­mi RSDW będą oczy­wi­ście wie­czor­ne kon­cer­ty. W sobo­tę w Małej War­sza­wie wystą­pią Kosi i Łaj­zol z legen­dar­ne­go JWP ze swo­im nowym pro­jek­tem Jetlagz / Jetlagz kon­cert pre­mie­ro­wy na RSDW 2018 (+after), w nie­dzie­lę usły­szy­cie jaz­zo­we odkry­cie z Lon­dy­nu – zespół Col­lo­cu­tor / Col­lo­cu­tor (UK) na RSDW 2018.

Wię­cej infor­ma­cji o atrak­cjach przy­go­to­wy­wa­nych na Record Sto­re Day War­saw już wkrót­ce! Stay tuned!

Wyda­rze­nie na FBRecord Sto­re Day War­saw — 2018

 

Patro­ni Medial­ni RSDW 2018 // Radio Kam­pusAkti­vistCo Jest Grane24Jazz ForumJazzSoul.plsoulbowl.plGoing.muno.plF5