16 kwiet­nia 2016 po raz pią­ty w Pol­sce obcho­dzi­my mię­dzy­na­ro­do­we świę­to nie­za­leż­nych skle­pów muzycz­nych — pra­cow­ni­ków, klien­tów, dys­try­bu­to­rów oraz dj-ów i Arty­stów.  W tym roku Record Sto­re Day w War­sza­wie świę­tu­je­my na Ul.Kredytowej 9 w klu­bo­ka­wiar­ni Miłość Kre­dy­to­wa 9 / Patio Kre­dy­to­wa 9, gdzie będzie moż­na kupić cie­ka­we pły­ty, jak rów­nież posłu­chać dobrej muzy­ki.

13001088_500636460119502_3850988242969501437_nRecord Sto­re Day to dzień w któ­rym wszy­scy entu­zja­ści winy­lo­we­go nośni­ka  wspól­nie świę­tu­ją uni­kal­ną kul­tu­rę “Local Records Sto­re” i ich szcze­gól­ną rolę jaką odgry­wa­ją w swo­ich lokal­nych spo­łecz­no­ściach.

Record Sto­re Day to tak­że spe­cjal­ne wydaw­nic­twa pły­to­we, zarów­no pre­mie­ro­we jak i limi­to­wa­ne edy­cje,  jakie uka­zu­ją się dokład­nie w tym dniu. W tym roku są to m.in. albu­my i sin­gle Boba Dyla­na, The Doors, Pat­ti Smith, Davi­da Bowie, The Kinks, The Ani­mals, The Ramo­nes, Joh­na Coltrane’a czy Miles Davi­sa , a tak­że  świa­to­wa pre­mie­ra z dużym, pol­skim akcen­tem: “If Music Pre­sents You Need This: Eastern Euro­pe­an Sounds (1970–1986)” Com­pi­led by Jean-Clau­de / Adrian Magrys, któ­ry rów­nież będzie dostęp­ny pod­czas Record Sto­re Day War­saw, na sto­isku Plays.pl.

www.tvp.info/24940910/winyle-zostana-tu-na-zawsze-record-store-day-przyciagnal-tysiace-melomanow

Jed­nak oprócz tzw. ofi­cjal­nych wydaw­nictw, na Record Sto­re Day w każ­dym kra­ju uka­zu­je się rów­nież całe mnó­stwo publi­ka­cji nie­ofi­cjal­nych.  Na war­szaw­skim wyda­rze­niu w klu­bie Miłość będzie­cie mogli zaku­pić m.in wyda­ną przez sto­łecz­ną wytwór­nię U Know Me Records, nigdzie nie ska­ta­lo­go­wa­ną pły­tę „Polka Remi­xed”  kwin­te­tu Wojt­ka Mazo­lew­skie­go.

Spe­cjal­nie na to wyda­rze­nie wypro­du­ko­wa­na zosta­ła rów­nież limi­to­wa­na slip­ma­ta Record Sto­re Day — War­saw 2016, dostęp­na pod­czas impre­zy w klu­bie Miłość oraz w sta­łej sprze­da­ży w asfaltshop.pl.

img_20160502_133207Wystaw­cy:
Asfaltshop.pl , Asfalt Records , Alta­no­va­Press , Alkopoligamia.comAnty­kwa­riat Tam­ka , Art Reco , Bocian Records , Bôłt Records , Black Goodies Record Sto­re , BDTA , Cyman Records , DUNNO Recor­dingsDotyk Winy­la , Dig­ger Dogz , endless hap­pi­ness , Fono­gra­fi­ka , For TuneGrubanuta.pl , Gus­staff Records , Janus Vinyl Records , Kame­le­on Records , Lado ABC , MUSIC FAN Winy­le, CD & more , Muzy­ka Mia­staMusic Is The Weapon , Mono­ty­pe­Rec. , Pły­ty Gra­mo­fo­no­we , Plays.plPro­sto Label , Rap Histo­ry War­saw , Requ­iem Records , Reg­gae got Soul & Funk , Side­One , S1 War­saw , Saam­leng , Sony Music Poland , too many fire­works , Tit­ty­sha­ker Records , Tech­no­so­ul , Trza­ski , Thin Man Records , The Gro­ove , U Know Me Records , Ubx Records , Winy­low­nia , Winyl Mar­ket , War­ner Music Poland , Vinyl Tam­ka , Vin­ta­ge Sound­glas­ses

Jeśli chcesz dołą­czyć do gro­na wystaw­ców, masz sklep, label, wytwór­nię napisz do nas: recordstoredaywarsaw@gmail.com
Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 04.04.2016 r

Arty­ści:
Asfaltshop.pl , Alkopoligamia.com , Black Goodies Record Sto­re , Cyman Records , Father And Son Records And Tapes , Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia w Trój­ce , Rap Histo­ry War­saw , SPINLAB , S1 War­sawSide­One , Trans­atlan­tyk , The Very Polish Cut Outs

16.04.2016
5 edy­cja Record Sto­re Day War­saw
Miłość Kre­dy­to­wa 9 / Patio Kre­dy­to­wa 9

Patro­nat i wspar­cie:  Co Jest Grane24 , Noisey Pol­ska , Psy­cho­son­daRadio ZET Chil­li , RDC , soulbowl.pl