Record Love A Fair, to pierw­sza euro­pej­ska gieł­da płyt winy­lo­wych w War­sza­wie a zara­zem festi­wal pełen dobrej muzy­ki. Dzię­ki połą­czo­nym siłom Klu­bo­ka­wiar­ni Miłość oraz dwóch naj­po­pu­lar­niej­szych war­szaw­skich giełd winy­lo­wych tj. War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa oraz Winyl Mar­ket 24 i 25 paź­dzier­ni­ka powsta­nie impre­za jakiej do tej pory nie było.

Spe­cjal­nie na tę impre­zę Miłość Kre­dy­to­wa 9 udo­stęp­nia swo­je malow­ni­cze powierzch­nie przy ul.Kredytowej 9.  Na kil­ku­set metrach kwa­dra­to­wych klu­bu, patio i kamie­ni­cy odbę­dzie się dwu­dnio­wa gieł­da płyt winy­lo­wych, na któ­rą zapra­sza­my sprze­daw­ców i pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów z całej Pol­ski i Euro­py. Na wyda­rze­niu będą rów­nież sto­iska wytwór­ni wyda­ją­cych muzy­kę na winy­lach oraz fir­my pro­du­ku­ją­ce gra­mo­fo­ny i sprzęt odsłu­cho­wy.

W trak­cie trwa­nia gieł­dy usły­szy­cie show­ca­sy i sety djskie gra­ne przez przed­sta­wi­cie­li wytwór­ni, labe­li, skle­pów pły­to­wych oraz lokal­nych dig­ge­rów i radiow­ców.


GIEŁDA PŁYTOWA (sobo­ta – nie­dzie­la: 12:00–20:00)

Potwier­dze­ni wystaw­cy: Anty­kwa­riat Gro­chow­ski , Anty­kwa­riat Tam­ka , Art Reco , asfaltshop.pl , Dig­ger Dogz , Dotyk Winy­la , Grubanuta.plHeart­Be­at , Hey Joe , JWP , Lado ABC , Muzy­ka Mia­sta , myslipmats.com , Near Mint , Pły­ty Gra­mo­fo­no­we , Rap Histo­ry War­saw , Side­One , Sky­lark Records , Sta­ry Reg­gau , Tit­ty­sha­ker Records , Vinyl Tam­ka , Vin­ta­ge Sound­glas­ses , Winylowo.com , Winy­low­nia oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy z Kielc, Kra­ko­wa, Rze­szo­wa i War­sza­wy.

Dj sety i show­ca­sy sobota/ nie­dzie­la 12:00 — 20:00 : asfaltshop.plAlkopoligamia.com , dype , Father And Son Records And Tapes , Głę­bo­kie Pasmo , JWP , Keep on sear­chin’ , Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia w Trój­ce, Rap Histo­ry War­saw , SPINLAB , Side­One , Trans­atlan­tyk , The Very Polish Cut Outs , Winyl Mar­ket

W pią­tek 23.10. zapra­sza­my na befo­re przed RLAF:
World Wide War­saw: THE GASLAMP KILLER

W sobo­tę 24.10. za after po gieł­dzie będzie odpo­wie­dzial­na eki­pa : Lado ABC i nasi ulu­bień­cy LXMP oraz KNOW ME RECORDS SHOWCASE | 24.10 | MIŁOŚĆ | WARSAW MUSIC WEEK 2015

W nie­dzi­lę na zakoń­cze­nie RLAF zapra­sza­my Was na kon­cert : JWP/BC na Record Love A Fair 2015 | Miłość | Wstęp FREE

Patro­nat i wspar­cie: Example.pl , Glam­rap , Noisey Pol­ska , Psy­cho­son­daPły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus , Rap Histo­ry War­saw , soulbowl.pl , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­waWiny­lo­bra­nie , Winyl Mar­ket

tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,weekendowy-raj-dla-milosnikow-winyli,183560.html

www.tvp.info/21975026/25102015–1715

noisey.vice.com/pl/article/wszystko-z-milosci-do-winyli?utm_source=noiseyplFB

24–25 paź­dzier­ni­ka 2015
Klub MIŁOŚĆ, War­sza­wa
Wstęp: 5 PLN