Record Sto­re Day War­saw 2017, czy­li dwa dni muzycz­nych tar­gów, kon­cer­tów, fil­mów, warsz­ta­tów i wystaw.

W kwiet­niu po raz dzie­sią­ty obcho­dzić będzie­my Record Sto­re Day — mię­dzy­na­ro­do­we świę­to pro­mu­ją­ce nie­za­leż­ne skle­py pły­to­we oraz całą kul­tu­rę winy­lo­wą. Obcho­dy RSD w War­sza­wie odbę­dą się w tym roku we wnę­trzach muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN i potrwa­ją aż dwa dni – 22 i 23 kwiet­nia. Part­ne­rem muzycz­nym wyda­rze­nia jest T‑Mobile Elec­tro­nic Beats. Będzie to naj­więk­sza oraz naj­bar­dziej atrak­cyj­na jak dotąd edy­cja tego wyda­rze­nia w Pol­sce. 

Od godzi­ny 12:00 do 20:00 w foy­er muzeum będzie moż­na nie t­­ylko nabyć pły­tę winy­lo­wą, wybra­ną spo­śród boga­tej ofer­ty ponad 40 wystaw­ców z całe­go kra­ju i z zagra­ni­cy (Far Out Rec., Lanqu­idi­ty), ale rów­nież prze­słu­chać ją w stre­fie odsłu­cho­wej, umyć przy pomo­cy myj­ki do płyt oraz zaku­pić akce­so­ria jej dedy­ko­wa­ne. Na sto­iskach znaj­dą się też spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne na Record Sto­re Day wydaw­nic­twa pły­to­we, merch oraz róż­ne cie­ka­wost­ki, któ­re orga­ni­za­to­rzy RSDW będą suk­ce­syw­nie ogła­szać na FB wyda­rze­nia Record Sto­re Day War­saw 2017. Buszo­wa­nie pośród płyt umi­lą dj-sety i showcase’y, gra­ne na żywo w czę­ści wysta­wien­ni­czej. Na tere­nie muzeum będzie rów­nież dostęp­na stre­fa dla dzie­ci, peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych. Wstęp na tar­gi jest bez­płat­ny.

Na uczest­ni­ków wyda­rze­nia cze­ka też wie­le innych atrak­cji, a wśród nich pro­jek­cje fil­mów muzycz­nych fabu­lar­nych i doku­men­tal­nych oraz warsz­ta­ty didżej­skie i z pro­duk­cji muzy­ki. Poka­zy fil­mów, m.in. „Cadil­lac Records” oraz pre­zen­to­wa­ne przez T‑Mobile Nowe Hory­zon­ty i Elec­tro­nic Beats „Namięt­ność i dźwięk w Ber­li­nie Zachod­nim” czy „Hot Sugar i jego zim­ny świat”, odbę­dą się w sali pro­jek­cyj­nej muzeum oraz w klu­bo­ka­wiar­ni POLIN. Tu rów­nież, w sobo­tę i w nie­dzie­lę będą mia­ły miej­sce warsz­ta­ty, pro­wa­dzo­ne przez dj-ów Falcon1 i Keb­sa oraz Epro­ma. Na warsz­ta­ty moż­na zapi­sać się poprzez stro­nę inter­ne­to­wą muzeum POLIN, ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na:
www.polin.pl/pl/wydarzenie/warsztaty-z-produkcji-muzyki-dj-eprom-na-record-store-day-warsaw
www.polin.pl/pl/wydarzenie/warsztaty-spinlab-dj-school-na-record-store-day-warsaw

Prze­strzeń przed klu­bo­ka­wiar­nią, któ­ra jest oddzie­lo­na od czę­ści głów­nej muzeum (rów­nież odręb­nym, bocz­nym wej­ściem), zosta­nie zaaran­żo­wa­na na wol­ną od zgieł­ku tar­go­we­go stre­fę chil­lo­ut, w któ­rej będzie moż­na usiąść, zjeść, wypić kawę lub coś moc­niej­sze­go.

Andrew Ashong

Pod­czas dwóch dni RSDW dostęp­ne dla odwie­dza­ją­cych będą tak­że wysta­wy o tema­ty­ce winy­lo­wej i muzycz­nej: „Sza­fa Gra­ją­ca! Stu­le­cie muzy­ki żydow­skiej na sze­la­ku i winy­lu”, „Winyl na pla­ka­cie” czy­li pra­ce Zna­jo­me­go Gra­fi­ka oraz wysta­wa zdjęć z kul­to­we­go albu­mu „Dust&Grooves. Adven­tu­res in Record Col­lec­ting”. Autor zdjęć z albu­mu, Eilon Paz będzie gościem spo­tka­nia z publicz­no­ścią w sobo­tę 22 kwiet­nia o godzi­nie 14:00 w sali pro­jek­cyj­nej. W muzeum będzie moż­na kupić kul­to­wy album oraz inne gadże­ty z nim zwią­za­ne.

MA

Wyda­rze­nia­mi towa­rzy­szą­cy­mi Record Sto­re Day War­saw 2017 są kon­cer­ty w sobot­ni oraz nie­dziel­ny wie­czór w audy­to­rium POLIN oraz ofi­cjal­ne after­par­ty w war­szaw­skim klu­bie DZIK. Gwiaz­dą kon­cer­to­wej sce­ny Record Sto­re Day War­saw 2017 jest bry­tyj­ski soulo­wy woka­li­sta i pro­du­cent Andrew Ashong. Pro­te­go­wa­ny Theo Par­ri­sha, z któ­rym nagrał „Flo­wers” uzna­wa­ny za naj­lep­szy utwór 2013 roku i ulu­bie­niec Gile­sa Peter­so­na, zagra wraz z zespo­łem w nie­dzie­lę 23 kwiet­nia.

Night Marks Elec­tric Trio

Ahong, uzna­ny przez „Guar­dian” za jeden z naj­cie­kaw­szych mło­dych talen­tów i porów­na­ny do takich tuzów jak Shug­gie Otis, Roy Ayers czy Bill Withers, jest rów­nież zna­nym dig­ge­rem. Pasję kolek­cjo­no­wa­nia winy­li kon­ty­nu­uje nie­prze­rwa­nie od nasto­let­nich lat, prze­mie­rza­jąc Wiel­ką Bry­ta­nię i świat w poszu­ki­wa­niu zarów­no kla­sycz­ne­go disco, fun­ku i soulu jak i nowej ambit­nej elek­tro­ni­ki. Przed gwiaz­dą wie­czo­ru wystą­pi zespół MA. Szcze­ciń­ska for­ma­cja w stycz­niu wyda­ła album „dre­aMA”, któ­ry zbie­ra dosko­na­łe recen­zje, głów­nie ze wzglę­du na nie­zwy­kle ory­gi­nal­ną mie­szan­kę sty­lów muzycz­nych oraz jeden z naj­lep­szych kobie­cych woka­li w kra­ju.

Sotei

Dzień wcze­śniej, w sobo­tę 22 kwiet­nia, w audy­to­rium POLIN zoba­czy­my przed­sta­wi­cie­li war­szaw­skie­go labe­lu, któ­ry od lat nie­stru­dze­nie pro­pa­gu­je czar­ne pły­ty w Pol­sce — U Know Me Records. Wystą­pią, pre­zen­tu­jąc m.in. frag­men­ty swo­jej nad­cho­dzą­cej pły­ty, Night Marks Elec­tric Trio oraz duet Sotei, czy­li Teile­te i Sobu­ra, któ­rych debiu­tanc­ki album ujrzał świa­tło dzien­ne w lutym. Przed nimi publicz­ność roz­grze­je sied­mio­oso­bo­wy live band — Tubas Skła­dow­ski.

Tubas Skła­dow­ski

W sobo­tę póź­nym wie­czo­rem pod­czas ofi­cjal­ne­go after­par­ty Record Sto­re Day War­saw w klu­bie DZIK, zagra m.in. Gol­die­rocks — bry­tyj­ska pre­zen­ter­ka radio­wa i dj-ka, pro­wa­dzą­ca kul­to­wą audy­cję The Selec­tor Radio, pre­zen­tu­ją­cą to, co naj­lep­sze w nowej muzy­ce Wiel­kiej Bry­ta­nii. Audy­cja jest pro­jek­tem Bri­tish Coun­cil, emi­to­wa­nym co tydzień przez radio­sta­cje na całym świe­cie. W Pol­sce pro­gram nada­je Radio Kam­pus, któ­re będzie rela­cjo­no­wać RSDW ze swo­je­go mobil­ne­go stu­dia na tar­gach RSDW, skąd Gol­die­rocks popro­wa­dzi rów­nież nie­dziel­ny The Selec­tor na żywo.

Gol­die­rocks

Obok bry­tyj­ki na sobot­nim afte­rze w DZIKU poja­wi się czo­łów­ka pol­skiej sce­ny elek­tro­nicz­nej – Eltron John oraz Kara­raPej­zaż, do nie­daw­na zna­ni jako duet Pta­ki. Będzie też oddziel­na sce­na Dig­gers Sta­ge, na któ­rej bar­dziej orga­nicz­ną muzy­kę zagra­ją przed­sta­wi­cie­le labe­li i wystaw­cy z tar­gów RSDW.

Bile­ty na kon­cer­ty dostęp­ne są w przed­sprze­da­ży na stro­nie inter­ne­to­wej Going i Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN oraz w kasach Muzeum. Bile­ty na after­par­ty w klu­bie DZIK w dniu impre­zy.

 

Peł­ny pro­gram wyda­rze­nia dostęp­ny jest na stro­nie www.recordstoredaywarsaw.pl

Wyda­rze­nie moż­na też śle­dzić na FB Record Sto­re Day War­saw 2017

Part­ne­rzy: T‑Mobile Elec­tro­nic Beats, Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN, Bri­tish Coun­cil

Part­ne­rzy medial­ni: Radio Kam­pus, Co Jest Gra­ne 24, Jaz­z­so­ul, Soul­bowl, Vinu , Noisey, Going, Akti­vist, Stro­er Digi­tal Media.