Po nie­speł­na 4 latach orga­ni­zo­wa­nia naj­lep­szych imprez winy­lo­wych Winyl Mar­ket otwie­ra swój lokal w War­sza­wie. Będzie to kli­ma­tycz­ny skle­pik z pły­ta­mi, gadże­ta­mi do ich pie­lę­gna­cji i odtwa­rza­nia oraz odro­bi­ną sztu­ki.

Ofi­cjal­ne otwar­cie skle­pu “Winyl Mar­ket Records & Goodies” na uli­cy Pięk­nej 3 oraz wie­czor­na impre­za z tej oka­zji nad Wisłą już w naj­bliż­szą sobo­tę 9 czerw­ca.

 Dzię­ki współ­pra­cy ze skle­pem Winy­low­nia, eki­pą Tysią­ce Winy­li, Dig­ger Dogz oraz lokal­ny­mi dig­ge­ra­mi, wydaw­ca­mi, nie­za­leż­ny­mi labe­la­mi i twór­ca­mi asor­ty­ment skle­pu sta­no­wić będą pły­ty nowe i uży­wa­ne w róż­nej sty­li­sty­ce. Na począ­tek będzie to ponad 4000 winy­li, naj­tań­sze z nich w cenie już od 3 PLN!

Poza tym w asor­ty­men­cie skle­pu m.in.: biżu­te­ria z instru­men­tów muzycz­nych, książ­ki i albu­my muzycz­ne, gra­fi­ki i pla­ka­ty.

Winyl Mar­ket Records & Goodies

Ul. Pięk­na 3, lok.2 (domo­fon) vis a vis Amba­sa­dy USA.

Godzi­ny: 15:00–20:00

https://www.facebook.com/events/549927148735148/

 

Po otwar­ciu skle­pu odbę­dzie się hucz­na impre­za z tej oka­zji — Winyl Mar­ket Ope­ning Par­ty w Mia­mi Wars nad Wisłą, gdzie zaprzy­jaź­nie­ni ze skle­pem didże­je będą Was raczyć dobry­mi dźwię­ka­mi od zacho­du słoń­ca.

Line up:

Spi­sek Jed­ne­go — Night Marks / EABS

Karol Alek­san­der — The Very Polish Cut Outs / Whi­skey Disco

Risky — Winyl Mar­ket / Record Sto­re Day War­saw

Kraff aka Down­tem­po City Funk

 

Mia­mi Wars

Bul­war Zaru­skie­go

20:00-?

Wstęp wol­ny

https://www.facebook.com/events/176027683096118/