Record Sto­re Day War­saw to przede wszyst­kim świę­to skle­pów pły­to­wych oraz tar­gi muzycz­ne, w któ­rych udział bio­rą rów­nież nie­za­leż­ne labe­le jak i duże wytwór­nie muzycz­ne. Tego­rocz­na edy­cja potrwa aż dwa dni, 22 i 23 kwiet­nia. Od godzi­ny 12:00 do 20:00 w foy­er muzeum POLIN będzie moż­na wybie­rać z boga­tej ofer­ty 40 wystaw­ców z całej Pol­ski oraz z zagra­ni­cy. Na tar­gi wstęp jest oczy­wi­ście bez­płat­ny.

Na sto­iskach znaj­dą się też spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne na Record Sto­re Day wydaw­nic­twa pły­to­we, merch oraz róż­ne cie­ka­wost­ki, któ­re suk­ce­syw­nie będzie­my ogła­szać na FB wyda­rze­nia Record Sto­re Day War­saw 2017. Nie zabrak­nie tak­że kon­kur­sów z muzycz­ny­mi nagro­da­mi!

Lista wystaw­ców:

Alko­po­li­ga­mia, Alo­ha, Anty­kwa­riat Tam­ka, Anty­kwa­riat Gro­chow­ski — Piw­ni­ca, Asfalt­shop / Asfalt Rec., Black Mar­ket, BDTA, Cyman Records, Dig­ger Dogz, Papa Winyl, Far Out Recor­dings (U.K.), Lanqu­idi­ty Rec. (U.K.), Fono­gra­fi­ka, Fran­ken­ste­in Vinyl, Grubanuta.pl, Gus­staff Records, Hemp Rec., Sklep Muzycz­ny Hit, Janus Vinyl Records, Kame­le­on Records, Lado ABC, Muzy­ka Mia­sta, Next­pop, Plays.pl, Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Rap Histo­ry War­saw, Reg­gae got Soul & Funk, Requ­iem Records, Sony Music Poland, Tit­ty­sha­ker Records, Trza­ski, U Know Me Records, Vin­ta­ge Sound­glas­ses, Vinyl Tam­ka, War­ner Music Poland, Winy­low­niaWinyl Mar­ket, Yak Records.

 

Record Sto­re Day War­saw 2017 to naj­więk­sza oraz naj­bar­dziej atrak­cyj­na jak dotąd edy­cja tego wyda­rze­nia w Pol­sce. Pod­czas dwu­dnio­wych obcho­dów RSDW w Muzeum POLIN będzie moż­na nie tyl­ko kupić pły­tę winy­lo­wą, ale rów­nież prze­słu­chać ją w stre­fie odsłu­cho­wej, umyć przy pomo­cy myj­ki do płyt oraz zaku­pić akce­so­ria im dedy­ko­wa­ne.

Poza tym na uczest­ni­ków wyda­rze­nia cze­ka wie­le innych atrak­cji takich jak kon­cer­ty, m.in. Night Marks Elec­tric Trio i Sotei, dj-sety, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi gość­mi z kra­ju i zza gra­ni­cy, pro­jek­cje filmo­we, warsz­ta­ty didżej­skie oraz wysta­wy. Zadba­my o naj­młod­szych – na tere­nie Muzeum będzie dostęp­na peł­na atrak­cji stre­fa dla dzie­ci.

W sobo­tę, 22 kwiet­nia, odbę­dzie się rów­nież hucz­ne, ofi­cjal­ne after­par­ty Record Sto­re Day War­saw w jed­nym z war­szaw­skich klu­bów.

Part­ne­rem muzycz­nym wyda­rze­nia jest T‑Mobile Elec­tro­nic Beats — pro­jekt, któ­re­go celem jest odkry­wa­nie i two­rze­nie nowych tren­dów w świe­cie kul­tu­ry miej­skiej.

Part­ne­rzy:
Muzeum POLIN, Bri­tish Coun­cil

Part­ne­rzy medial­ni:
Radio Kam­pus, Co Jest Gra­ne 24, Jaz­z­so­ul, Soul­bowl, Vinu, Noisey, Going, Akti­vist, Ströer Digi­tal Media.

***

Record Sto­re Day War­saw 2017 odby­wa się pod auspi­cja­mi nowej ini­cja­ty­wy o nazwie Popro­stu Kul­tu­ra.