Kolej­na edy­cja mię­dzy­na­ro­do­we­go świę­ta pro­mu­ją­ce­go nie­za­leż­ne skle­py pły­to­we oraz całą kul­tu­rę winy­lo­wą odbę­dzie się 22 i 23 kwiet­nia w wyjąt­ko­wych wnę­trzach Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN. Wyda­rze­nia­mi towa­rzy­szą­cy­mi Record Sto­re Day War­saw 2017 będą kon­cer­ty w sobot­ni oraz nie­dziel­ny wie­czór w sali kon­cer­to­wej Muzeum, wypo­sa­żo­nej w naj­wyż­szej świa­to­wej kla­sy nagło­śnie­nie. W sobo­tę, 22 kwiet­nia, zagra­ją tu przed­sta­wi­cie­le war­szaw­skie­go labe­lu, któ­ry od lat nie­stru­dze­nie pro­pa­gu­je czar­ne pły­ty w Pol­sce — U Know Me Records. Wystą­pią, pre­zen­tu­jąc m.in. frag­men­ty swo­jej nad­cho­dzą­cej pły­ty, Night Marks Elec­tric Trio oraz duet Sotei, czy­li Teile­te i Sobu­ra, któ­rych debiu­tanc­ki album ujrzał świa­tło dzien­ne w lutym. Przed nimi publicz­ność roz­grze­je Tubas Skła­dow­ski.


Night Marks Elec­tric Trio to ory­gi­nal­ny ter­cet, zacie­ra­ją­cy gra­ni­ce pomię­dzy hip-hopem oraz soulo­wym dzie­dzic­twem, a naj­śwież­szy­mi brzmie­nia­mi muzy­ki elek­tro­nicz­nej. W 2017 roku wra­ca­ją z nowym mate­ria­łem, któ­re­go zwia­stu­nem jest dosko­na­ły sin­giel “Mat­ter of Time”. Album zapla­no­wa­ny jest na pierw­szą poło­wę roku, a na kon­cer­cie w ramach Record Sto­re Day War­saw po raz pierw­szy będzie moż­na usły­szeć kil­ka jego frag­men­tów live!

NMET w 2014 roku wyda­li w U Know Me Records swo­ją debiu­tanc­ką pły­tę, na któ­rej wystą­pi­li m.in. Pau­li­na i Nata­lia Przy­bysz oraz ame­ry­kań­ski raper Raashan Ahmad. Na swo­im kon­cie mają gościn­ne pro­duk­cje dla JWP, Tego Typa Mesa oraz remik­sy utwo­ru Envee’go („Love The­ories”) i Rober­ta Gla­spe­ra („Move Love”), któ­ry zdo­był wyso­kie, 5. Miej­sce
w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez legen­dar­ny Blue Note.

Zespół poja­wił się na naj­waż­niej­szych festi­wa­lach w Pol­sce: Week­en­der, Ope­ner i Tau­ron Nowa Muzy­ka, zagrał serię kon­cer­tów we Fran­cji, Rosji oraz Korei i Kazach­sta­nie. Night Mark­si wystą­pi­li na żywo tak­że w Tele­wi­zji Pol­skiej (TVP1) oraz w Pol­skim Radiu (Trój­ka), gdzie po raz kolej­ny udo­wod­ni­li, że ich naj­więk­szym atu­tem są wystę­py na sce­nie. Absol­wen­ci wydzia­łu Jaz­zu w Kato­wi­cach Marek Pędzi­wiatr (kla­wi­sze, wokal) oraz Adam Kaba­ciń­ski (bass, kla­wi­sze) wraz z pro­du­cen­tem Spi­skiem Jed­ne­go (Piotr Sko­rup­ski) pod­czas wystę­pów na żywo bazu­ją na impro­wi­za­cji, co spra­wia, że każ­dy kon­cert jest odręb­nym doświad­cze­niem, a pro­gram nigdy nie jest taki sam.

NMET “Mat­ter Of Time” Offi­cial Video: http://bit.ly/2lM5Xml
NMET “Glo­rio­us Tune” Offi­cial Video: http://bit.ly/2mm4FQE
NMET feat. Archeo “Leki” VIDEO: http://bit.ly/2lM61lW
NMET “Trust Bust” Offi­cial Video: http://bit.ly/2lM69Ss
Face­bo­ok: https://www.facebook.com/NightMarksElectricTrio


SOTEI (Sobu­ra & Teiel­te) to nowy pro­jekt dwóch uzna­nych pol­skich muzy­ków, wyda­ny nakła­dem U Know Me Records. Duet two­rzą Sobu­ra — per­ku­si­sta, któ­ry two­rzy muzy­kę zarów­no solo (“Orga­nic Lo-Fi” na U Know Me), jak i jako czło­nek zespo­łów (Nosow­ska, Sku­bas i wie­le innych) oraz Teiel­te — bar­dzo płod­ny pro­du­cent, któ­ry wydał już czte­ry solo­we pły­ty i wie­le remik­sów. Jego muzy­kę prze­peł­nia głę­bo­ki bas i glit­cho­we dźwię­ki, zaś całość peł­na jest post-hipho­po­we­go vibe­’u. Razem Sobu­ra i Teiel­te two­rzą praw­dzi­wie wybu­cho­wą mie­szan­kę, co moż­na usły­szeć w trak­cie ich wystę­pów live. Sam­ple­ro­wa wir­tu­oze­ria Teiel­te i żywe bęb­ny jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich per­ku­si­stów — musisz to zoba­czyć!

SOTEI “Opus” Offi­cial Video: http://bit.ly/2lNmrcm
SOTEI “Obia­ta”: http://bit.ly/2mm3h0n
SOTEI “Pro­di­gal time”: http://bit.ly/2l3M1g4
Face­bo­ok: https://www.facebook.com/soteimusic/


Tubas Skła­dow­ski to hip-hopo­wy live band, two­rzo­ny przez sześć muzycz­nych indy­wi­du­al­no­ści. Na swo­im kon­cie mają dwie EP oraz wyda­ny w 2014 roku, dłu­go­gra­ją­cy album „Bez kon­ser­wan­tów”, na któ­rym gościn­nie udzie­li­ła się czo­łów­ka pol­skie­go hip-hopu (Te-Tris, Spi­na­che, Duże Pe. Lilu, Eskau­bei). Czym/kim jest Tubas Skła­dow­ski pre­cy­zyj­nie defi­niu­je por­tal soulbowl.pl: „Mamy więc do czy­nie­nia z hip hopem uwi­kła­nym w uda­ne roman­se z jaz­zem, fun­kiem, soulem i blu­esem, któ­re­go brzmie­nie nie­mal cał­ko­wi­cie zosta­ło opar­te na żywych instru­men­tach.”

Tubas Skła­dow­ski “Duchy”: http://bit.ly/2l3MFtY
Tubas Skła­dow­ski “Każ­dy feat. Spi­na­che”: http://bit.ly/2lqO2it
Tubas Skła­dow­ski “Tra­ve­lers (feat. Te-Tris, Duże Pe, Filip Ruda­na­cja)”: http://bit.ly/2mvT7XB
Face­bo­ok: https://www.facebook.com/tubaskladowski/?fref=ts


Pro­gram wie­czo­ru:

19:30 – Tubas Skła­dow­ski
20:15 – SOTEI
21:00 – Night Marks Elec­tric Trio

Bile­ty w cenie 35 zł (rzę­dy L‑W) i 45 zł (rzę­dy A‑K), w przed­sprze­da­ży na:

Going — going.pl/record-store-day
Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLINbilety.polin.pl/numerowane.html?id=56549
oraz w kasach Muzeum.

Part­ne­rem muzycz­nym wyda­rze­nia jest T‑Mobile Elec­tro­nic Beats — pro­jekt, któ­re­go celem jest odkry­wa­nie i two­rze­nie nowych tren­dów w świe­cie kul­tu­ry miej­skiej. Elec­tro­nic Beats prze­ła­mu­je barie­ry sto­ją­ce mię­dzy tym, co już popu­lar­ne, a tym, co na roz­po­zna­wal­ność i poklask po pro­stu zasłu­gu­je.