Gwiaz­dą muzycz­nej sce­ny Record Sto­re Day War­saw 2017 jest bry­tyj­ski soulo­wy woka­li­sta i pro­du­cent Andrew Ashong. Pro­te­go­wa­ny Theo Par­ri­sha, z któ­rym nagrał „Flo­wers” uzna­wa­ny za naj­lep­szy utwór 2013 roku i ulu­bie­niec Gile­sa Peter­so­na, zagra wraz z zespo­łem w audy­to­rium muzeum POLIN w nie­dzie­lę 23 kwiet­nia. Przed gwiaz­dą wie­czo­ru wystą­pi MA.

  Pocho­dzą­cy z Gha­ny muzyk, uzna­ny przez „Guar­dian” za jeden z naj­cie­kaw­szych mło­dych talen­tów i porów­na­ny do takich tuzów jak Shug­gie Otis, Roy Ayers czy Bill Withers, jest rów­nież zna­nym dig­ge­rem. Pasję kolek­cjo­no­wa­nia winy­li kon­ty­nu­uje nie­prze­rwa­nie od nasto­let­nich lat, prze­mie­rza­jąc Wiel­ką Bry­ta­nię i świat w poszu­ki­wa­niu zarów­no kla­sycz­ne­go disco, fun­ku i soulu jak i nowej ambit­nej elek­tro­ni­ki.

Sub­tel­ny, cha­rak­te­ry­stycz­ny głos Andrew Ashon­ga oraz łagod­ne, słod­kie jak miód kom­po­zy­cje, pod­bi­te współ­cze­sną, typo­wo angiel­ską linią basu, to mie­szan­ka soulu i r’n’b wyjąt­ko­wej jako­ści. Te dźwię­ki, wzbo­ga­co­ne na kon­cer­tach gło­sa­mi pozo­sta­łych człon­ków zespo­łu, auten­tycz­nie hip­no­ty­zu­ją publicz­ność. Wszy­scy, któ­rzy sły­sze­li Ashon­ga trzy lata temu
w war­szaw­skim Cudzie nad Wisłą na pew­no wie­dzą o czym mowa i już prze­bie­ra­ją noga­mi oraz zacie­ra­ją ręce, szcze­gól­nie, że tym razem będzie oka­zja, aby usły­szeć zespół w dosko­na­łych warun­kach aku­stycz­nych i jesz­cze lepiej poczuć tę „zady­mio­ną jaz­zo­wą wraż­li­wość” arty­sty.

Andrew Ashong „Flo­wers”: http://bit.ly/2oaAE2K

Andrew Ashong “Spe­cial”: http://bit.ly/2oavwM9

Andrew Ashong “ Love the way”: http://bit.ly/2nNOImJ

RA Ses­sions: Andrew Ashong “Don’t Know Why / Never Dre­amed Rework”: http://bit.ly/1k2wDL5

FB Fan­Pa­ge: https://www.facebook.com/Andrew-Ashong-491671087552502/?fref=ts

 

Przed Andrew Ashon­giem publicz­ność roz­grze­je zespół MA, któ­ry wła­śnie zaczy­na robić spo­re zamie­sza­nie na pol­skiej sce­nie muzycz­nej. 12 stycz­nia wła­snym sump­tem wyda­li pierw­szy album dłu­go­gra­ją­cy o nazwie „dre­aMA”. Pły­ta zbie­ra dosko­na­łe recen­zje, głów­nie ze wzglę­du na nie­zwy­kle ory­gi­nal­ną mie­szan­kę sty­lów muzycz­nych oraz jeden z naj­lep­szych woka­li kobie­cych w kra­ju.

W muzy­ce szcze­ciń­skiej for­ma­cji MA prze­pla­ta­ją̨ się tem­bry natu­ry i suge­styw­ne­go soulu, ale też sły­chać́ w niej wyraź­ne­go rhythm’n’bluesa, rdzen­ne doo wop, elec­tro czy hip-hop. Łącze­nie sta­re­go z nowym doty­czy nie tyl­ko instru­men­tal­nych aspektów ich twór­czo­ści, ale również sfe­ry seman­tycz­nej. Język współczesny wzbo­ga­ca­ją o sta­re dia­lek­ty ple­mien­ne.

Zespół powstał w 2014 r., lecz skła­da się z doświadczonych muzyków, zna­nych wcześniej z for­ma­cji: Big Fat Mama, Char­lie Mon­roe, Arka Noego. Wpra­wę zdo­by­wa­li na wie­lu małych i kil­ku dużych sce­nach na całym świecie, m.in.: Mon­treux Jazz Festi­val, Przy­stan­ku Wood­stock, Festi­wa­lu Opo­le.

MA „You and your folks”: http://bit.ly/2mxMuYu

MA „I wan­na go back”: http://bit.ly/2mWv8jj

MA „Swing Low”: http://bit.ly/2mZCHqf

MA „World is a song”: http://bit.ly/2nNRk4e

FB Fan­Pa­ge: https://www.facebook.com/ma.psychedelic/

 

Pro­gram wie­czo­ru:

19:00 – MA
20:00 – Andrew Ashong
Bile­ty w cenie 40 zł (rzę­dy L‑W) i 50 zł (rzę­dy A‑K), w przed­sprze­da­ży na:

Going. i Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN oraz w kasach Muzeum.

 

Dzień wcze­śniej, w sobo­tę 22 kwiet­nia w audy­to­rium muzeum POLIN zagra­ją Night Marks Elec­tric Trio, Sotei oraz Tubas Skła­dow­ski.

Part­ne­rem muzycz­nym wyda­rze­nia jest T‑Mobile Elec­tro­nic Beats — pro­jekt, któ­re­go celem jest odkry­wa­nie i two­rze­nie nowych tren­dów w świe­cie kul­tu­ry miej­skiej. Elec­tro­nic Beats prze­ła­mu­je barie­ry sto­ją­ce mię­dzy tym, co już popu­lar­ne, a tym, co na roz­po­zna­wal­ność
i poklask po pro­stu zasłu­gu­je.

Record Sto­re Day War­saw 2017 to naj­więk­sza oraz naj­bar­dziej atrak­cyj­na jak dotąd edy­cja tego wyda­rze­nia w Pol­sce. Pod­czas dwu­dnio­wych obcho­dów RSD w Muzeum POLIN będzie moż­na nie tyl­ko kupić pły­tę winy­lo­wą, ale rów­nież prze­słu­chać ją w stre­fie odsłu­cho­wej, umyć przy pomo­cy myj­ki do płyt oraz zaku­pić akce­so­ria im dedy­ko­wa­ne.

Poza tym  na uczest­ni­ków wyda­rze­nia cze­ka wie­le innych atrak­cji takich jak kon­cer­ty, showcase’y, cie­ka­wi goście z zagra­ni­cy, pro­jek­cje filmo­we, warsz­ta­ty didżej­skie i z pro­duk­cji muzy­ki oraz wysta­wy. Zadba­my o naj­młod­szych – na tere­nie Muzeum będzie dostęp­na peł­na atrak­cji stre­fa dla dzie­ci.

W sobo­tę, 22 kwiet­nia, odbę­dzie się rów­nież hucz­ne, ofi­cjal­ne after­par­ty Record Sto­re Day War­saw w jed­nym z war­szaw­skich klu­bów.

Zapra­sza­my do śle­dze­nia wyda­rze­nia na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/1949113501992021/