Dłu­go wycze­ki­wa­ny kon­cert pre­mie­ro­wy Jetlagz w War­sza­wie!

Duet, któ­ry two­rzą Kosi i Łaj­zol z kul­to­we­go skła­du JWP/BC wystą­pi w ramach Record Sto­re Day War­saw — 2018 w sobo­tę 21 kwiet­nia w Mała War­sza­wa (daw­na Fabry­ka Trzci­ny).

Wyda­ny przez Jetlagz w grud­niu 2017 album “WSK8OFMND” prze­ła­mu­je nie tyl­ko muzycz­ne, ale rów­nież poko­le­nio­we gra­ni­ce, odważ­nie czer­piąc z dobro­dziejstw new­scho­olo­wej elek­tro­ni­ki i nie tra­cąc przy tym, ani hipho­po­we­go pazu­ra ani prze­bo­jo­we­go poten­cja­łu zna­ne­go z pro­jek­tów JWP Crew.
Na pły­cie zna­la­zło się 15 pre­mie­ro­wych utwo­rów, gdzie gościn­ne wystą­pi­li m.in. Siwers, Żab­son oraz Leh. Całość skre­cza­mi dopeł­nił nie­za­wod­ny DJ Falcon1.
Sin­gle pro­mu­ją­ce LP
Rop­pon­gi Boys –> http://bit.ly/2jeV526
Bez­bek –> http://bit.ly/2DHotUc
Jetlag –> http://bit.ly/2ES0Lns
Bez­sens feat. Żab­son –> http://bit.ly/2DgPY67

Po kon­cer­cie ofi­cjal­ne ater­par­ty, na któ­rym zagra­ją DJ KEBS i FALCON1 !

Wej­ście: 21:00
Kon­cert: 22:30
After­par­ty: 23:30

Bile­ty:
1 pula: 30 zł
2 pula: 40 zł
After po kon­cer­cie: 10 zł / na bram­ce

Kie­dy: 21.04.2018
Gdzie: Mała War­sza­wa, ul. Otwoc­ka 14

 

RSDW to war­szaw­ska odsło­na mię­dzy­na­ro­do­we­go świę­ta kul­tu­ry winy­lo­wej czy­li Record Sto­re Day. W week­end 21 i 22 kwiet­nia w cen­trum kul­tu­ral­nym Mała War­sza­wa (daw­na Fabry­ka Trzci­ny) odbę­dą się tar­gi muzycz­ne, show­ca­sy, pro­jek­cje fil­mo­we, spo­tka­nia i wysta­wa okła­dek płyt Rosła­wa Szay­bo i Sta­ni­sła­wa Zagór­skie­go. Wie­czo­rem na sce­nach Małej War­sza­wy wystą­pią m.in. Jetlagz (sobo­ta 21 kwiet­nia) i jaz­zo­we odkry­cie z Lon­dy­nu – zespół Col­lo­cu­tor, któ­ry zagra w nie­dzie­lę 22 kwiet­nia. Wię­cej infor­ma­cji: FB Record Sto­re Day War­saw 2018.

Patro­ni Medial­ni RSDW 2018 // Radio Kam­pusAkti­vistCo Jest Grane24, Jazz Forum, JazzSoul.plsoulbowl.plGoing.muno.plF5