Ponad 20 wystaw­ców z całe­go kra­ju, show­ca­sy i Dj sety a wie­czo­rem Winyl Mar­ket After­par­ty x Miłość!

Zapra­sza­my na dru­gie uro­dzi­ny Winyl Mar­ket, wyjąt­ko­we­go cyklu tar­gów, na któ­rych kupi­cie zarów­no nowe jak i uży­wa­ne pły­ty. W tym roku świę­tu­je­my w sto­łecz­nym klu­bie Miłość, w week­end 15 i 16 paź­dzier­ni­ka. Z tej oka­zji spo­tka­cie tu wie­le skle­pów pły­to­wych oraz kolek­cjo­ne­rów z całe­go kra­ju , posłu­cha­cie show­ca­sów i setów dj’skich gra­nych tyl­ko i wyłącz­nie z winy­li !

Potwier­dze­ni wystaw­cy : asfaltshop.pl , Anty­kwa­riat Gro­chow­ski — Piw­ni­caAnty­kwa­riat Tam­ka, Black Mar­ket, Dig­ger DogzJanus Vinyl Records — Kiel­ce, Krau­trock — Vinyl — Szczyt­no, Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses — Lublin, Muzy­ka Mia­sta, MUSIC FAN Winy­le, CD & more, Near Mint — Kra­ków, Plays.pl — Poznań, Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Reg­gae got Soul & FunkSound Logi­stic — Łódź, Tysią­ce Winy­li, Trza­ski — Bia­ła Pod­la­ska, Tit­ty­sha­ker Records, Vinyl Tam­kaWiny­low­nia — Bia­ły­stok, Winylowo.com — Zie­lo­na Góra, Winy­lo­wo Bia­ły­stok, Winy­lo­wo GdańskWiny­lo­wo RecordsYakre­cords oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

Zagra­ją dla nas : Burn Rey­nolds — asfaltshop.pl / Soul Servi­ce, Dj Koola — audios­fe­ra, DJ Der­rick — Reak­ty­wa­cjaTit­ty­sha­ker Records, Dj Leo — Sta­ry Reg­gau, Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we, Prak­tik, Richu MMOSTTrza­ski Crew, Qb — Black Mar­ket, VaZee Dj- Spin­lab Dj Scho­oll, Wtym­Sęk — RadioJAZZ.FM, Yakre­cords

W sobot­ni wie­czór zapra­sza­my tak­że na Winyl Mar­ket After­par­ty x Miłość !
Za dec­ka­mi : RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li, DookTrans­atlan­tykMitu­ra & HadrianGłę­bo­kie Pasmo oraz Sąsiad — The Very Polish Cut Outs/ WOSK Sound­sys­tem

09-29-slipmata-7-risk09-29-torba-riskPod­czas impre­zy będzie moż­na zaku­pić gadże­ty z logiem Winyl Mar­ket: t‑shirty, naklej­ki, slip­ma­ty (7″ i 12″) oraz tor­by na ramię o pojem­no­ści 20 płyt.

TIMETABLE:

Sobo­ta:
12:00–13:00 Gofer — Winy­lo­bra­nie/ Pły­ty Gra­mo­fo­no­we show­ca­se
13:00–14:00 Abstrakt313 — Yakre­cords show­ca­se
14:00–15:00 Tubas Skła­dow­ski — Trza­ski show­ca­se
15:00–16:00 Qb — Per­so­nel/ Black Mar­ket show­ca­se
16:00–17:00 Richu MMOST/ I’M SO ADDICTED live
17:00–18:00 Dj Koolaaudios­fe­ra dj set

22:00-? Winyl Mar­ket After­par­ty x Miłość

Nie­dzie­la:
12:00–13:00 Dj Leo — Reg­gae got Soul & Funk show­ca­se
13:00–14:00 Wtym­Sęk — RadioJAZZ.FM dj set
14:00–15:00 Burn Rey­nolds — Soul Servi­ce/ asfaltshop.pl show­ca­se
15:00–16:00 VaZee DjSpin­lab Dj Scho­ol turn­ta­blism
16:00–17:00 Prak­tik dj set
17:00–18:00 DJ Der­rick — Reak­ty­wa­cjaTit­ty­sha­ker Records show­ca­se

Patro­nat i wspar­cie : Elec­tro­nic Beats PL, Going., Psy­cho­son­da, Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję, Radio Kam­pus, Rytmy.pl, soulbowl.pl, War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa