Zapra­sza­my na dru­gie już tar­gi płyt winy­lo­wych “Elec­tro­nic Beats Record Fair”, któ­re odbę­dą się w sobo­tę 3 wrze­śnia w godzi­nach 12:00–18:00, w Stu­dio Elec­tro­nic Beats PL na Plac Zabaw nad Wisłą ! Spo­dzie­waj­cie się muzycz­nych rary­ta­sów, uni­ka­to­wych szto­sów oraz praw­dzi­wych pere­łek, któ­re uzu­peł­nią Waszą kolek­cję.

Kto nas odwie­dzi? Wystaw­cy z kra­ju oraz lokal­ni repre­zen­tan­ci sce­ny winy­lo­wej:
Asfaltshop.pl
Black Mar­ket
Dig­ger Dogz
Muzycz­ne Listy/Vintage Sound­glas­ses — Lublin
Trza­ski — Bia­ła Pod­la­ska
Vinyl Tam­ka
Winyl Mar­ket
oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

Dj sety
12:00 — 14:00 Prak­tik
14:00 — 16:00 Qb — Black Mar­ket / Per­so­nel
16:00 — 18:00 RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li
18:00 — 20:00 Karol Alek­san­derThe Very Polish Cut Outs / Whi­skey Disco
20:00 — 22:00 NikoRebel Scre­am

Patro­nat i wspar­cie : Elec­tro­nic Beats PL , Going. , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję, Radio Kam­pus, soulbowl.pl , Tysią­ce Winy­li , Vinu , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa