Zapra­sza­my na pierw­sze tar­gi płyt winy­lo­wych “Elec­tro­nic Beats Record Fair”, któ­re odbę­dą się w nie­dzie­lę 29.05. 2016, w godzi­nach 12:00–18:00, w Stu­dio Elec­tro­nic Beats PL — Patio Zło­te Tara­sy ! Spo­dzie­waj­cie się muzycz­nych rary­ta­sów oraz praw­dzi­wych pere­łek, któ­re uzu­peł­nią Waszą kolek­cję.

Kto nas odwie­dzi? Wystaw­cy z całe­go kra­ju oraz lokal­ni repre­zen­tan­ci sce­ny winy­lo­wej:

Asfaltshop.pl
Anty­kwa­riat Gro­chow­ski — Piw­ni­ca
Dig­ger Dogz
Janus Vinyl Records — Kiel­ce
Muzy­ka Mia­sta
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Papa Winyl — Wro­cław
Trza­ski — Bia­ła Pod­la­ska
Tit­ty­sha­ker Records
Vinyl Tam­ka
Winyl Mar­ket

Opra­wą muzycz­ną tar­gów zaj­mą się:

Bumi Phil­lipsON&ON
DookTrans­atlan­tyk
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we
Maria­no — Dig­ger Dogz
RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winy­li
Wtym­Sęk — RadioJAZZ.FM / Ura­tuj­my Afro­Be­at w War­sza­wie!

Patro­nat i wspar­cie : Elec­tro­nic Beats PL , 4fun.tv , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus, Tysią­ce Winy­li , Vinu , War­szaw­ska Giel­da Ply­to­wa

Do zoba­cze­nia!