Zapra­sza­my na pierw­sze tar­gi płyt winy­lo­wych “Elec­tro­nic Beats Record Fair”, któ­re odbę­dą się w nie­dzie­lę 29.05. 2016, w godzi­nach 12:00–18:00, w Stu­dio Elec­tro­nic Beats PL — Patio Zło­te Tara­sy ! Spo­dzie­waj­cie się muzycz­nych rary­ta­sów oraz praw­dzi­wych pere­łek, któ­re uzu­peł­nią Waszą kolekcję.

Kto nas odwie­dzi? Wystaw­cy z całe­go kra­ju oraz lokal­ni repre­zen­tan­ci sce­ny winylowej:

Asfaltshop.pl
Anty­kwa­riat Gro­chow­ski — Piwnica
Dig­ger Dogz
Janus Vinyl Records — Kielce
Muzy­ka Miasta
Pły­ty Gramofonowe
Papa Winyl — Wrocław
Trza­ski — Bia­ła Podlaska
Tit­ty­sha­ker Records
Vinyl Tam­ka
Winyl Mar­ket

Opra­wą muzycz­ną tar­gów zaj­mą się:

Bumi Phil­lipsON&ON
DookTrans­atlan­tyk
Gofer — Pły­ty Gramofonowe
Maria­no — Dig­ger Dogz
RiskyWinyl Mar­ket / Tysią­ce Winyli
Wtym­Sęk — RadioJAZZ.FM / Ura­tuj­my Afro­Be­at w Warszawie!

Patro­nat i wspar­cie : Elec­tro­nic Beats PL , 4fun.tv , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus, Tysią­ce Winy­li , Vinu , War­szaw­ska Giel­da Plytowa

Do zoba­cze­nia!