Gościem spe­cjal­nym Record Sto­re Day War­saw 2017 jest Eilon Paz, foto­graf i dig­ger, autor kul­to­we­go albu­mu „Dust&Grooves. Adven­tu­res in Record Col­lec­ting”.

Przez dwa dni RSDW w muzeum Polin będzie mia­ła miej­sce wysta­wa zdjęć pocho­dzą­cych z albu­mu, w któ­rym Eilon Paz zabie­ra czy­tel­ni­ków do domów kolek­cjo­ne­rów winy­li – pro­du­cen­tów muzycz­nych, sprze­daw­ców płyt oraz zwy­czaj­nych entu­zja­stów tego nośni­ka na całym świe­cie. Książ­ka „Dust&Grooves. Adven­tu­res in Record Col­lec­ting” zawie­ra dzie­siąt­ki feno­me­nal­nych foto­gra­fii oraz roz­mo­wy z wła­ści­cie­la­mi wyjąt­ko­wych kolek­cji pły­to­wych. W sobo­tę 22.04 o godzi­nie 14:00 w sali pro­jek­cyj­nej A muzeum odbę­dzie się spo­tka­nie z Eilo­nem Pazem, na miej­scu będzie moż­na rów­nież kupić album oraz gadże­ty z nim zwią­za­ne, w atrak­cyj­nych cenach.                

Record Sto­re Day War­saw 2017 to naj­więk­sza oraz naj­bar­dziej atrak­cyj­na jak dotąd edy­cja świa­to­we­go świę­ta Record Sto­re Day w Pol­sce. Pod­czas dwu­dnio­wych obcho­dów RSDW w Muzeum POLIN będzie moż­na nie tyl­ko kupić pły­tę winy­lo­wą, ale rów­nież prze­słu­chać ją w stre­fie odsłu­cho­wej, umyć przy pomo­cy myj­ki do płyt oraz zaku­pić akce­so­ria im dedy­ko­wa­ne.

Poza tym na uczest­ni­ków wyda­rze­nia cze­ka wie­le innych atrak­cji takich jak kon­cer­ty, m.in. Andrew Ashong (UK), Night Marks Elec­tric Trio i Sotei, dj-sety, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi gość­mi, pro­jek­cje filmo­we, warsz­ta­ty didżej­skie oraz wysta­wy. Zadba­my o naj­młod­szych – na tere­nie muzeum będzie dostęp­na peł­na atrak­cji stre­fa dla dzie­ci.

W sobo­tę, 22 kwiet­nia, odbę­dzie się rów­nież hucz­ne, ofi­cjal­ne after­par­ty Record Sto­re Day War­saw w sto­łecz­nym klu­bie DZIK, gdzie zagra­ją m.in. Godie­rocks (The Selec­tor Radio, UK), Eltron John, Kara­ra i Pej­zaż (ex.Ptaki).


Eilon Paz, the spe­cial guest of Record Sto­re Day War­saw 2017, a pho­to­gra­pher and cra­te dig­ger, the author of the cult book Dust & Gro­oves: Adven­tu­res in Record Col­lec­ting.

In his book he takes readers to vinyl col­lec­tors’ homes — music pro­du­cers, record dealers and eve­ry­day liste­ning enthu­sia­sts from all over the world. Dust & Gro­oves: Adven­tu­res in Record Col­lec­ting con­ta­ins dozens of phe­no­me­nal pho­to­gra­phs and inte­rviews with the owners of uni­que record col­lec­tions.

During the two days of RSDW in Polin museum, visi­tors will have a uni­que oppor­tu­ni­ty to see pho­tos ori­gi­na­ting from this book. Addi­tio­nal­ly, on Satur­day 22.04 at 2 PM in Pro­jec­tion Room A in the museum, the­re will be a meeting with Eilon Paz. Visi­tors will also be able to buy his book and other mer­chan­di­se.

Record Sto­re Day War­saw 2017 is by far the big­gest and the most inte­re­sting event for vinyl records fans in Poland. During the two days of Record Sto­re Day War­saw visi­tors will have the oppor­tu­ni­ty to buy records of the­ir cho­ice, listen to them in the liste­ning sta­tions as well as to buy acces­so­ries dedi­ca­ted to vinyls. More­over, the­re will be lots of live per­for­man­ces such as: Andrew Ashong (UK), Night Marks Elec­tric Trio and Sotei, also dj-sets, meetings with inte­re­sting guests, exhi­bi­tions and films. Record Sto­re Day is a kid frien­dly event as the­re will be a spe­cial zone dedi­ca­ted espe­cial­ly for kids.

Satur­day eve­ning will be hosting the  offi­cial Record Sto­re Day War­saw After­par­ty in DZIK club. The­re will be DJ sets by  Godie­rocks (The Selec­tor Radio, UK), Eltron John, Kara­ra and Pej­zaż (ex.Ptaki).

 

Part­ner Muzycz­ny: T‑Mobile Elec­tro­nic Beats
Part­ne­rzy: Muzeum POLIN, Bri­tish Coun­cil
Part­ne­rzy medial­ni: Radio Kam­pus, Co Jest Gra­ne 24, Jaz­z­so­ul, Soul­bowl, Vinu , Noisey, Going, Akti­vist, Stro­er Digi­tal Media.