Col­lo­cu­tor jest obec­nie jed­nym z naj­bar­dziej elek­try­zu­ją­cych jaz­zo­wych zespo­łów. Ich ostat­nia pły­ta „The Search” wyprze­da­ła się w cią­gu mie­sią­ca od pre­mie­ry. To jeden z tych zespo­łów, dzię­ki któ­rym jazz wra­ca do sze­ro­kiej publicz­no­ści. Odważ­nie czer­piąc z róż­nych sty­lów muzycz­nych, prze­sta­je być koja­rzo­ny z nie­do­stęp­ną muzy­ką dla elit. Będzie moż­na się o tym prze­ko­nać już 22 kwiet­nia wie­czo­rem w Małej War­sza­wie, gdzie Col­lo­cu­tor zagra­ją w ramach Record Sto­re Day War­saw 2018.

Bry­tyj­ska for­ma­cja łączy elektro–akustyczną este­ty­kę ery jaz­zu modal­ne­go Mile­sa Davi­sa z glo­bal­ny­mi wpły­wa­mi, głów­nie muzy­ki z Indii i Afro­be­atu. To mini­ma­lizm prze­siąk­nię­ty hip­no­ty­zu­ją­cym gro­ovem, w sty­lu takich tuzów jak Sun Ra, Yus­sef Late­ef czy Ste­ve Reich.

Na kon­cer­tach Col­lo­cu­tor publicz­ność jest jak w tran­sie, poru­sza­jąc się w takt ryt­micz­nych kom­po­zy­cji lider­ki zespo­łu i sak­so­fo­nist­ki Tamar Osborn. Kolek­tyw cie­szy się rów­nież dużym uzna­niem mediów i bran­ży muzycz­nej, a wytwór­nia On The Cor­ner w któ­rej wyda­je, zosta­ła uzna­na przez Gil­le­sa Peter­so­na (BBC 6 , Worl­dwi­de FM) za label roku 2017.

I real­ly like Col­lo­cu­tor, they have that feeling” – Mula­tu Astat­ke

Sharp like a razor smart like a tailor” – Jon More (Coldcut/Ninja Tune)

Kil­ler” – Gil­les Peter­son (BBC 6, Worl­dwi­de FM)

Mesme­ri­sing and ele­va­ting” – The Eve­ning Stan­dard

Intri­gu­ing explo­ra­to­ry stuff” KEXP Seat­tle

 

Przed­smak:

Eve­ry­whe­re: http://bit.ly/2DBzZPw

Arri­val: http://bit.ly/2tYebxF

Disap­pe­aran­ce: http://bit.ly/2u0uMRE

Live w NTS Radio: https://www.mixcloud.com/NTSRadio/collocutor-w-jean-claude-29th-june-2017/

 

Wej­ście: 19:30

Adrian Magrys (Lanqu­idi­ty Rec.) DJ set

Col­lo­cu­tor: 20:30

 

Bile­ty:

20 zł przed­sprze­daż

25 zł w dniu kon­cer­tu

 

Kie­dy: 22 kwiet­nia 2018

Gdzie: Mała War­sza­wa, ul. Otwoc­ka 14

 

RSDW to war­szaw­ska odsło­na mię­dzy­na­ro­do­we­go świę­ta kul­tu­ry winy­lo­wej czy­li Record Sto­re Day. W week­end 21 i 22 kwiet­nia w cen­trum kul­tu­ral­nym Mała War­sza­wa (daw­na Fabry­ka Trzci­ny) odbę­dą się tar­gi muzycz­ne, show­ca­sy, pro­jek­cje fil­mo­we, spo­tka­nia i wysta­wa okła­dek płyt Rosła­wa Szay­bo i Sta­ni­sła­wa Zagór­skie­go. Wie­czo­rem na sce­nach Małej War­sza­wy wystą­pią m.in. Col­lo­cu­tor (nie­dzie­la 22 kwiet­nia) oraz Jetlagz – duet, któ­ry two­rzą Kosi i Łaj­zol z kul­to­we­go skła­du JWP/BC (sobo­ta 21 kwiet­nia). Wię­cej infor­ma­cji: FB Record Sto­re Day War­saw 2018.

Patro­ni Medial­ni RSDW 2018 // Radio Kam­pusAkti­vistCo Jest Grane24, Jazz Forum, JazzSoul.plsoulbowl.plGoing.muno.plF5