Od lat nasze impre­zy zaspo­ka­ja­ją gusta zago­rza­łych dig­ge­rów, ale rów­nież tych, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją swo­ją przy­go­dę z pły­tą winy­lo­wą.

Za nami kolej­ny rok imprez z cyklu Winyl Mar­ket, 3 edy­cje Record Sto­re Day War­saw oraz wie­le imprez w kra­ju, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy, któ­re mie­li­śmy przy­jem­ność współ­or­ga­ni­zo­wać lub któ­rym patro­no­wa­li­śmy.

Uda­ło nam się tak­że otwo­rzyć sklep sta­cjo­nar­ny przy ul. Pięk­nej 3 oraz onli­ne www.winylmarket.com, co zda­je się być naszym naj­więk­szym speł­nio­nym marze­niem i wiel­kim suk­ce­sem.

Z tej oka­zji szy­ku­je­my dla Was nie lada jubi­le­usz, a wię­cej szcze­gó­łów poda­my już wkrót­ce!

 

Nie­dzie­la, 25 listo­pa­da 2018
Klub Miłość, ul. Kre­dy­to­wa 9
start: g.12:00

Wstęp bez­płat­ny!