Od 3 lat wyda­rze­nia Winyl Mar­ke­tu zaspo­ka­ja­ją gusta zago­rza­łych kolek­cjo­ne­rów winy­li, ale rów­nież tych, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją swo­ją przy­go­dę z pły­tą winy­lo­wą. Jubi­le­usz odbę­dzie się w sobo­tę 21 paź­dzier­ni­ka pod hasłem „Tri­bu­te to Polish Jazz”. Przez cały dzień w klu­bie DZiK cze­kać będzie mnó­stwo atrak­cji, m.in. tar­gi pły­to­we, panel dys­ku­syj­ny z udzia­łem legen­dy pol­skie­go jaz­zu Andrze­ja Dąbrow­skie­go, a wie­czo­rem kon­cert Mr Kri­me Live Band oraz after­par­ty, na któ­rym zagra­ją Envee i Kwa­zar.

Za nami 18 edy­cji imprez z cyklu Winyl Mar­ket, 2 edy­cje Record Sto­re Day War­saw, czy­li  mię­dzy­na­ro­do­we­go świę­ta kul­tu­ry winy­lo­wej, oraz wie­le imprez w kra­ju, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy, któ­re współ­or­ga­ni­zo­wa­li­śmy lub któ­rym patro­no­wa­li­śmy.

Nad­cho­dzą­cy jubi­le­usz trzy­let­niej dzia­łal­no­ści Winyl Mar­ke­tu w sto­łecz­nym klu­bie DZiK posta­no­wi­li­śmy świę­to­wać tema­tycz­nie, odda­jąc hołd pol­skiej szko­le jaz­zu. U wystaw­ców pły­to­wych uczest­ni­czą­cych w impre­zie spo­dzie­wać się moż­na więk­szej niż zwy­kle ilo­ści winy­li z pod zna­ku pol-jazz, a DJ‑e, któ­rzy tra­dy­cyj­nie zagra­ją na żywo swo­je sety pod­czas tar­gów, tym razem umi­lać będą buszo­wa­nie w pły­tach głów­nie przy dźwię­kach z tego gatun­ku. Ponad­to będzie moż­na obej­rzeć spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ną wysta­wę okła­dek pol­skich jaz­zo­wych kla­sy­ków, rów­nież z kul­to­wej serii Polish Jazz.

O godzi­nie 18:00 na pię­trze klu­bu DZiK roz­pocz­nie się panel dys­ku­syj­ny pt. „Re: Polish Jazz”, z udzia­łem zna­mie­ni­tych gości: Andrze­ja Dąbrow­skie­go, Seba­stia­na Jóź­wia­ka (mana­ger  i wydaw­ca zespo­łu EABS),  Pio­tra Kaba­ja (szef War­ner Music Poland), Toma­sza Sza­chow­skie­go (redak­tor Pol­skie­go Radia i Jazz Forum). Spo­tka­nie popro­wa­dzi dzien­ni­karz muzycz­ny Kaje­tan Pro­chy­ra, któ­ry tak zapo­wia­da dys­ku­sję: „Re jak reply, replay, remix — a może repo­lish? „Kul­to­wa seria wydaw­ni­cza Polish Jazz” — to wie­dzą wszy­scy. Ale czym Polish Jazz był tak napraw­dę? Co z jego dzie­dzic­twa prze­trwa­ło do dziś? Czy da się wskrze­sić legen­dę? W cało­ści? We frag­men­cie? A może tyl­ko w remik­sie? Odpo­wie­dzi poszu­ka­my wspól­nie z muzy­ka­mi, któ­rzy dla Polish Jazz nagry­wa­li, oraz z tymi, któ­rzy w tej muzy­ce znaj­du­ją inspi­ra­cje.”

Wie­czor­ne świę­to­wa­nie uro­dzin Winyl Mar­ke­tu to kon­cert Mr Kri­me Live Band oraz after­par­ty, na któ­rym zagra­ją zna­ni ze swe­go kunsz­tu EnveeKwa­zar. Obo­je gra­ją bar­dzo eklek­tycz­nie, wiec spo­dzie­wać się moż­na naj­róż­niej­szych ryt­mów, wyłącz­nie naj­lep­sze­go sor­tu.

  • kon­cert od g.22:00 — Mr Kri­me Live Band, w skła­dzie: Olaf Węgier — sak­so­fon, Piotr Wyle­żoł — kla­wi­sze, Robert Szew­czu­ga — gita­ra baso­wa, Piotr Dłu­gosz (Mr. Kri­me) — per­ku­sja

    Mr Kri­me Live Band to kolek­tyw zna­ne­go sze­rzej pod pseu­do­ni­mem Mr Kri­me Pio­tra Dłu­go­sza, któ­ry jest legen­dar­nym w kra­ju dj-em i  pio­nie­rem pol­skie­go turn­ta­bli­smu, czy­li sztu­ki wyko­rzy­sty­wa­nia gra­mo­fo­nu jako instru­men­tu muzycz­ne­go. Z wykształ­ce­nia skrzy­pek i kom­po­zy­tor, jest rów­nież muzy­kiem instru­men­ta­li­stą (instru­men­ty kla­wi­szo­we, per­ku­sja), pro­du­cen­tem muzycz­nym i twór­cą muzy­ki do spek­ta­kli teatral­nych. Miał oka­zję współ­pra­co­wać z wie­lo­ma zna­czą­cy­mi posta­cia­mi pol­skiej sce­ny jaz­zo­wej ( i nie tyl­ko), taki­mi jak Sła­wo­mir Jaskuł­ke, Joachim Men­cel, Woj­ciech Waglew­ski, Aga Zary­an, Jor­gos Sko­lias, Jarek Śmie­ta­na.
    Na uro­dzi­nach Winyl Mar­ke­tu wystą­pi ze swo­im zespo­łem Mr Kri­me Live Band  w nie­co­dzien­nym skła­dzie. Wraz z Kri­mem, któ­ry gra tu na per­ku­sji, wystą­pią: Piotr Wyle­żoł – jeden z naj­bar­dziej uzna­nych pol­skich pia­ni­stów, któ­re­go nad­cho­dzą­cy album uka­że się na winy­lu w serii Polish Jazz,  Olaf Węgier – wybit­ny sak­so­fo­ni­sta, współ­pra­cu­ją­cy m.in. z EABS, Flue i Der­ric­kiem Mcken­zie z Jami­ro­qu­ai oraz wir­tu­oz gita­ry baso­wej z Biel­ska, współ­pra­cu­ją­cy z wie­lo­ma muzy­ka­mi m.in. sce­ny jaz­zo­wej, taki­mi jak Jan Pta­szyn Wró­blew­ski czy Woj­ciech Karo­lak — Robert Szew­czu­ga.  Na kon­cer­cie spo­dzie­wać się moż­na muzy­ki o wie­lu kolo­rach i róż­nej dyna­mi­ce, opar­tej na solid­nym gro­ovie, a tak­że okra­szo­nej raso­wy­mi impro­wi­za­cja­mi.
  • after­par­ty (23:00- 5:00) - Envee, Kwa­zar

    Envee — przed­sta­wić go jako jed­ne­go z naj­bar­dziej cenio­nych w Pol­sce pro­du­cen­tów to abso­lut­ne mini­mum. Maciej Goliń­ski aka Envee to dj, muzyk i współ­twór­ca uzna­ne­go w kra­ju jak rów­nież za gra­ni­cą, kolek­ty­wu dj‘skiego i gru­py pro­du­cenc­kiej Nie­win­ni Cza­ro­dzie­je (Inno­cent Sor­ce­rers) dzia­ła­ją­cej od 2003 roku.  Nie­zwy­kle pozy­tyw­na i barw­na oso­bo­wość pol­skiej sce­ny klu­bo­wej. Od lat cza­ru­je wysma­ko­wa­ny­mi, eklek­tycz­ny­mi seta­mi spod zna­ku HQ, dale­ki­mi od komer­cyj­nych brzmień. Muzy­ka afry­kań­ska, bra­zy­lij­ska, tra­dy­cje kubań­skie i por­to­ry­kań­skie, aż do nowo­jor­skie­go disco i hip–hopu to ryt­my wpi­su­ją­ce się w jego swo­istą wizy­tów­kę. Kwa­zar —  to jed­na z naj­bar­dziej zasłu­żo­nych posta­ci na pol­skiej sce­nie baso­wej. DJ, pro­du­cent, inży­nier dźwię­ku, pro­mo­tor, wydaw­ca. Zaczy­nał w 2000 roku w kul­to­wej Radio­sta­cji, by póź­niej dzia­łać w Radiu BiS oraz Radiu Kam­pus. Two­rzył Bass Bri­ga­de i był człon­kiem Respec­ta Kru, póź­niej współ­two­rzył elek­tro­nicz­no soulo­wy duet Tem­per Tem­ple. Jego kolek­cja szyb­ko zaczę­ła się roz­ra­stać i dziś moż­na w niej zna­leźć repre­zen­tan­tów każ­de­go sty­lu. Sety two­rzy sta­ran­nie, przy­wią­zu­jąc wiel­ką wagę do budo­wa­nia kli­ma­tu, czę­sto zaska­ku­je selek­cją wpla­ta­jąc mię­dzy nume­ry zaprzy­jaź­nio­nych pro­du­cen­tów rów­nież swo­je utwo­ry, edi­ty i remi­xy.  Pro­du­ku­je, nagry­wa, mik­su­je i maste­ru­je w swo­im Gaga­rin Stu­dio. Jest absol­wen­tem Red Bull Music Aca­de­my Bar­ce­lo­na 2008.

 

Patro­ni medial­ni: Radio Kam­pus, Co Jest Grane24, Going., JazzSoul.pl, soulbowl.pl, Jazz Forum

Event na FB

Pro­jekt współ­fi­nan­su­je Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa


BILETY

Część dzien­na — tra­gi pły­to­we, panel dys­ku­syj­ny, wysta­wa (14:00–20:00): Wstęp wol­ny
Wstęp na kon­cert (start 22:00): 25 PLN
After­par­ty po kon­cer­cie (23:00–05:00): 15 PLN
(Bile­ty do naby­cia w dniu impre­zy w klu­bie)