Winyl Mar­ket to cykl imprez two­rzo­ny przez miło­śni­ków płyt winy­lo­wy­ch, skie­ro­wa­ny do entu­zja­stów tego nośni­ka.
Dla tych, któ­rzy cenią sobie jako­ść i este­ty­kę płyt winy­lo­wy­ch.

Dzia­ła­nia Winyl Mar­ke­tu inte­gru­ją gru­pę spo­łecz­ną skła­da­ją­cą się z ludzi, dla któ­ry­ch muzy­ka jest nie­odzow­nym ele­men­tem życia. Ini­cja­ty­wa ta ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści, czym jest pły­ta winy­lo­wa i jakie war­to­ści muzycz­ne, świa­to­po­glą­do­we i spo­łecz­ne może zaofe­ro­wać wszyst­kim, któ­rzy pozwo­lą się jej zauro­czyć.

Najbliższe wydarzenia

Pełny program Record Store Day Warsaw 2017

Record Store Day Warsaw 2017, czyli dwa dni muzycznych targów, koncertów, filmów, warsztatów i wystaw. W kwietniu po raz dziesiąty obchodzić będziemy Record Store Day - międzynarodowe święto promujące niezależne sklepy płytowe oraz całą... Więcej
Partner muzyczny
Partnerzy