Winyl Mar­ket to cykl imprez two­rzo­ny przez miło­śni­ków płyt winy­lo­wych, skie­ro­wa­ny do entu­zja­stów tego nośnika.
Dla tych, któ­rzy cenią sobie jakość i este­ty­kę płyt winylowych.

Dzia­ła­nia Winyl Mar­ke­tu inte­gru­ją gru­pę spo­łecz­ną skła­da­ją­cą się z ludzi, dla któ­rych muzy­ka jest nie­odzow­nym ele­men­tem życia. Ini­cja­ty­wa ta ma na celu budo­wa­nie świa­do­mo­ści, czym jest pły­ta winy­lo­wa i jakie war­to­ści muzycz­ne, świa­to­po­glą­do­we i spo­łecz­ne może zaofe­ro­wać wszyst­kim, któ­rzy pozwo­lą się jej zauroczyć.


Winyl Mar­ket to jed­na z ini­cja­tyw fun­da­cji POPROSTU KULTURA — orga­ni­za­cji, któ­ra ma na celu przede wszyst­kim wspie­ra­nie i roz­wój wszel­kiej dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, głów­nie poprzez orga­ni­za­cję i pro­mo­cję przed­się­wzięć kul­tu­ral­nych i edukacyjnych.

Najbliższe wydarzenia

Strefa Winylowa na Vintage Day w Kinie Luna

Zapraszamy Was na wiosenno-letnią 🌷edycję Targów Mody Vintage Day w Kinie Luna. Nie może na nich zabraknąć także strefy winylowej na której spotkacie Tysiące Winyli, Winyl Market oraz Downtempo City Funk. Stare pressy i płyty z epoki to... Więcej